Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


От 06.07.2020г. „ЕТЪРНАЛ ЕСТЕЙТС” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2974-C01

Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общата стойност на проекта е 3450.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 2932,50 лв. европейско и  517,50 лв. национално съфинансиране.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за фирмата за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.